English version

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
pod patronatem
Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk

MANAGEMENT 2018

Nauka i praktyka
w poszukiwaniu czynników sukcesu organizacji

24 - 25 września 2018 r.

Przy współpracy z:

Formularz zgłoszeniowy

Dane personalne:

Imię:

Nazwisko:


Tytuł/stopień naukowy

Instytucja


Adres do koresponcencji:

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy


Miejscowość


Telefon


E-mail


Dane do faktury vatUdział w konferencji:

Status Uczestnika:
Pracownik naukowy/doktorant
pozostali

Forna udziału w konferencji:
udział z referatem
udział bez referatu
tylko przesłanie referatu

tytuł referatu

współautorstwo:

Obszar

Rezerwacja noclegu na:
24/25 września 2018 r.
23/24 września 2018 r. (nocleg dodatkowo płatny)

Zgoda obowiązkowa
Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej i przesłania artylułu w ustalonym terminie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po dniu 30.06.2018 r. koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą.

Zgoda obowiązkowa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu i zakresie niezbędnym do organizacji Konferencji Management 2018.

Oświadczenie obowiązkowe
Oświadczam, że zostałem poinformowany o celach na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz o przysługujących mi z tego tytułu prawach.
Zobacz >>>KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYRAŻONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH<<<

Zgoda dobrowolna
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, podanego adresu e-mail, w celu przesyłania informacji natemat innych konferencji naukowych organizowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.
Harmonogram:

30. 04. 2018- termin przesyłania zgłoszeń
oraz abstraktów

15. 05. 2018 - termin przesyłania tekstów do publikacji,

31. 05. 2018- termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Patronat medialny:
Sponsorzy:


© Copyright:Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce,
tel. +48 25 643 17 09, e-mail: wneip@uph.edu.pl, http://www.wnep.uph.edu.pl/
Stronę zaprojektował: dr inż. Tomasz Stefaniuk, Administrator strony: tomasz.stefaniuk@uph.edu.pl